Deklaracja dostępności

Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach.

Data publikacji strony internetowej: 2007-07-07. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 • niektóre fotografie i obrazy graficzne nie posiadają tekstu alternatywnego, ale wiele  z nich ma charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • niektóre dokumenty zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać możliwości czytania tekstu przez programy czytające,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików (format PDF) nie jest dostępnych cyfrowo,
 • mapy nie zapewniają dostępności,
 • w wielu przypadkach teksty są wyjustowane,
 • niektóre elementy strony mają zbyt mały kontrast.

Powody wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty pochodzą z różnych źródeł,
 • dokumenty są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • dokumenty opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • niektóre dokumenty, fotografie, obrazy, pliki PDF i filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Aktualnie trwają prace nad całkowitą zmianą strony internetowej Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach, które powinny być sfinalizowane do 31 grudnia 2021r. Nowa strona Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach powinna spełniać wszystkie wymagania, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W celu otrzymania informacji lub przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Małgorzata Pastuszka, nowaslupia@ssm-checiny.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 317 70 16 lub 798 607 975. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, ul. Białego Zagłębia 1, 26-060 Chęciny.

Do budynku prowadzą:

 • Jedno wejście główne: do budynku z poziomu przyziemia od strony południowej bezpośrednio do recepcji Schroniska, oraz wejście od parkingu w poziomie przyziemia do biura Schroniska.
 • Wejścia nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
 • Przy wejściach nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Przy wejściu głównym nie jest zainstalowany   system przywoławczy dla niepełnosprawnych.
 • Szerokości przejść wewnątrz budynku nie zapewniają dostępu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach do wszystkich części obiektu.
 • Budynek nie posiada wind.
 • Nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Filia Nr 1 Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach,

ul. Wolności 1A, 26-010 Bodzentyn

 • PSSM w Chęcinach Filia Nr 1 w Bodzentynie zajmuje część budynku należądo Starostwa Powiatowego w Kielcach, drugą część budynku zajmuje PPPP (Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna). Pokoje mieszkalne usytuowane są na poziomie I i II piętra.
 • Do budynku prowadzi od strony zachodniej wejście po schodach bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 • Szerokość przejść i drzwi wewnątrz budynku nie zapewnia dostępu do  pomieszczeń obiektu osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach.
 • W budynku nie ma windy.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych;
 • Przed budynkiem nie są wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.
 • Nie ma  możliwości skorzystania z  usług tłumacza migowego.

Filia Nr 2 Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach,

ul. Zapłotnia 1A, 26-025 Łagów

 • Budynek Filii zlokalizowany jest na pograniczu Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego i Cisowsko – Orłowińskiego. Właścicielem budynku jest Urząd Miasta i Gminy Łagów. Organem Prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Kielcach
 • Do budynku prowadzi wejście od południa  po schodach bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma windy.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń alfabecie Braille’a dla osób niewidomych .
 • W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych;
 • Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.
 • Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Filia Nr 3 Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach,

Mąchocice Scholasteria 56, 26-001 Masłów

 • Wejście do schroniska znajduje się w części północnej budynku Szkoły Podstawowej . Pokoje znajdują się na parterze, I piętrze oraz II piętrze (poddasze budynku szkoły).
 • Do budynku prowadzi wejście po schodach bez podjazdów dla niepełnosprawnych.
 • W części szkolnej budynku znajduje się winda umożliwiająca transport osóniepełnosprawnych do głównej części schroniska, która znajduje się na II piętrze.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń alfabecie Braille’a dla osób niewidomych
 • W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowoniewidome i słabowidzące.
 • W budynku znajduje się 1 pokój z toaletą dla niepełnosprawnych;
 • Przed budynkiem nie są wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.
 • Szerokości przejść wewnątrz budynku nie zapewniają dostępu osób niepełnospranych poruszających się na wózkach do wszystkich części obiektu.
 • Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Filia Nr 4 Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach,

ul. Świętokrzyska 61, 26-006 Nowa Słupia

 • Budynek Filii zlokalizowany jest na pograniczu Świętokrzyskiego Parku Narodowego, nieopodal wejścia do Puszczy Jodłowej na wysokości 305 m n.p.m. Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Kielcach,
 • Do budynku prowadzi główne wejście od północy  po schodach bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, drugie wejście od zachodu z możliwością instalowania przenośnego podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • W budynku nie ma windy.
 • Budynku  nie jest wyposażony w  pętlę indukcyjną.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych
 • Budynek  nie jest wyposażony w  głośniki systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych;
 • Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą uprawnioną do kontaktów w celu otrzymania informacji lub w wypadku wystąpienia problemów dot. dostępności architektonicznej jest:

 • W Powiatowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chęcinach, Pani Katarzyna Stachaczyk, dzwoniąc na numer telefonu 41 31654 lub 697 844 401.
 • W Powiatowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chęcinach, Filii Nr 1 w Bodzentynie, Pani Elżbieta Kamińska dzwoniąc na numer31 16 191 lub 665 533 961.
 • W Powiatowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chęcinach, Filii Nr 2 w Łagowie , Pani Danuta Skowron dzwoniąc na numer30 74 104 lub 663 668 064.
 • W Powiatowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chęcinach, Filii Nr 3 w Mąchocicach Scholasterii, Pani Barbara Domińska, dzwoniąc na numer31 111 04 lub 664 679 450.
 • W Powiatowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chęcinach, Filii Nr 4 w Nowej Słupi, Pani Małgorzata Pastuszka dzwoniąc na numer31 77 016 lub 798 607 975.